Aanmeldprocedure professionals

Wanneer er vermoeden is van een mogelijke TaalOntwikkelingsStoornis bij een leerling, kan de school deze aanmelden bij de Ambulante Dienst Almere van Stichting VierTaal. Bij aanmelding zal de begeleider onderwijs TOS die werkzaam in de betreffende wijk is, de aanvraag opnemen.

De aanmeldprocedure is onderverdeeld in een aantal fases:

  • Fase 0: Aanmeldfase. Bij een vermoeden van TOS en/of een auditieve beperking kan school, na overleg in het eigen ZorgAdviesTeam (ZAT) of met de gedragskundige verbonden aan school, de leerling aanmelden bij de begeleider onderwijs TOS van het stadsdeelteam. Voor deze aanmelding is de toestemming van ouders nodig via Aanvraagformulier Dienstverlening Ambulante Dienst Almere.
  • Fase 1: Adviesfase.  In fase 1 wordt de hulpvraag van de leerling / student en de school in kaart gebracht en beoordeeld of de leerling / student mogelijk tot de doelgroep van cluster 2 behoort. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning wordt de landelijke richtlijn toelaatbaarheid van Siméa gevolgd.
  • Fase 2: Onderzoeksfase. In fase 2 wordt de problematiek en de daaraan gerelateerde onderwijsbehoefte verder in kaart gebracht middels handelingsgericht werken en/of diagnostiek; ofwel, wat heeft de leerling nodig om het onderwijs te volgen en zich te redden in de communicatie.
  • Fase 3: Begeleidingsfase. In fase 3 is er sprake van een ondersteuningsarrangement. De leerling/student krijgt begeleiding en/of de school krijgt ondersteuning waardoor de leerling regulier onderwijs kan volgen.