Samen maken we het verschil!

Ambulante Dienst VierTaal: samen maken we het verschil!

Wij geloven in een maatschappij waarin alle burgers op gelijkwaardige wijze benaderd en behandeld worden, zonder daarbij onderlinge verschillen uit het oog te verliezen. Onze leerlingen kennen barrières op auditief en/of communicatief gebied. Echter, alle leerlingen houden zich bezig met het vinden van antwoorden en uitdagingen in het leven om hun talenten te kunnen ontplooien. In die zin zijn onze leerlingen niet anders dan andere leerlingen.

We gaan voor kwaliteit!
Met onze ambulante dienstverlening willen we van toegevoegde waarde zijn voor de leerling/student met een auditieve en/of communicatieve beperking binnen het regulier onderwijs. 

De vier kernwaarden 

Samenwerken
We versterken elkaar door samen te werken. Als professionals in teamverband maken we gebruik van en leren we van elkaars deskundigheid. Daarnaast werken we samen met leerlingen/studenten, scholen, ouders en externe organisaties. Uitgangspunten hierbij zijn gelijkwaardigheid, openheid en respect. 

Onderzoeken
Bij het verder helpen van de leerlingen/studenten vormt een onderzoekende houding een belangrijke basis in onze werkwijze. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijke literatuur, good practice en kennis en ervaring vanuit ons werkveld. Daarbij zijn een open blik en een gezonde dosis nieuwsgierigheid onmisbaar.

Oplossingsgericht
In ons werk gaan we altijd uit van wat een leerling kàn. Dat betekent: denken in mogelijkheden. We stemmen oplossingen af op de vraag en stellen heldere doelen. Als we die bereikt hebben, kijken we samen wat er nog meer mogelijk is. Positief en oplossingsgericht!

Betrokken
We zijn betrokken bij onze leerlingen en hun ontwikkeling. De onderwijsbehoeften zijn voor ons leidend en leggen de link met de ondersteuningsbehoeften van school. Zo creëren we verbinding. 

Onze werkwijze

Met onze aanpak komen we samen met school, ouders en leerling/student tot een adequate organisatie van het onderwijs rondom de leerling met een auditieve en/of communicatieve beperking. Dit werkt als volgt: 

  • We bieden maatwerk dat aansluit bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
  • We stellen ons op als partner met een professionele houding naar ouders, leerling/student en scholen
  • We hebben een breed en gespecialiseerd aanbod voor kennisoverdracht en begeleiding aan leerlingen/studenten met auditieve en/of communicatieve beperking
  • We zorgen voor een snelle en effectieve advisering en/of ambulante begeleiding 
  • De procedures zijn gericht op afstemming en actief handelen